1. Navn og hjemsted.

Klubben, der er stiftet den 28. april 1977, hedder NTK-Amager og dens hjemsted er Tårnby Kommune.

Klubben er medlem af Dansk Tennis Forbund (D.T.F), Københavns Tennis Union (K.T.U.), Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning (K.T.I.S) og Tennissammenslutningen af 1972 (TS 72).

 

  1. Formål.

Klubbens formål er,

at virke for tennissportens trivsel og udbredelse på Vestamager,

at give medlemmerne mulighed for at dyrke motions- og konkurrence tennis på alle niveauer efter D.T.F’s regler,

at fremme og opretholde et godt kammeratskab blandt klubbens medlemmer,

at virke for et positivt samarbejde med de foreninger, som klubben har et naturlige berøringsflader med

 

  1. Love og regler.

Klubbens medlemmer er forpligtede til at overholde de på generalforsamlingen vedtagne love og regler.

 

  1. Medlemmer.

Principielt vil enhver kunne optages som aktivt eller passivt medlem.

 

  1. Ind- og udmeldelse.

Indmeldelse skal ske ved udfyldelse af en af de af klubben udformede blanketter. Medlemskabet er bindende for en hel sæson 1. maj – 1. oktober.

 

Udmeldelse kan kun ske skriftligt.

 

  1. Kontingent.

Kontingentet fastsættes ved den årlige generalforsamling. Indbetaling af kontingent skal ske senest 1. april på det udsendte girokort. Såfremt indbetalingen ikke sker rettidig slettes man automatisk af medlemslisten. De herved ledigblevne medlemsnumre tildeles hermed de laveste på ventelisten.

 

  1. Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og afgør alle spørgsmål ved simpel majoritet, dog skal lovændringer vedtages med mindst 2/3 del af de afgivne stemmer. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Blanke stemmer tæller ikke med som afgivne stemmer. En lovlig generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer. Hvert aktivt sæsonmedlem har stemmeret. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden januar – februar måned.

 

Hvert medlem indkaldes ved en skriftlig meddelelse med mindst 14 dages varsel.

 

I indkaldelsen angives dagsordenen, der skal indeholde følgende punkter:
1.   Valg af dirigent.

1a. Valg af referent.

2.   Formandens beretning.
3.   Fremlæggelse af revideret regnskab.

4a. Forslag fra bestyrelsen.

4b. Indkomne forslag.

5.   Fastsættelse af næste års kontingent og indskud, samt hvor stor en eventuel   stigning er.

6.   Valg til bestyrelsen.

7.   Valg til udvalg.

8.   Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9.   Eventuelt.

 

Indkaldelsen skal endvidere indeholde formandens skriftlige beretning, revideret regnskab og budget for det kommende regnskabsår.

 

For at kunne behandles på en ordinær generalforsamling skal forslag være formanden i hænde senest 28 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Datoen for generalforsamlingens afholdelse skal være medlemmerne bekendt senest 2 måneder forinden. Dette kan eventuelt ske ved opslag i klubben.

 

Den på generalforsamlingen valgte dirigent må ikke være medlem af bestyrelsen.

 

  1. Bestyrelsen.

Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, alder over 18 år. Generalforsamlingen vælger formand og 3 bestyrelsesmedlemmer på de lige år og kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer på de ulige år.

 

Hvis antallet af medlemmer ved frafald kommer under 5, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling med henblik på supplering til fuldtallig bestyrelse. Valg til bestyrelsen kan ske skriftligt, såfremt halvdelen af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer forlanger det.

Bestyrelsen har myndighed til at træffe afgørelse om ekslusion eller andre former for sanktioner overfor medlemmer, som overtræder klubbens love og regler eller udviser usportslig eller usømmelig adfærd, eller som klubben har tilgodehavender hos.

Bestyrelsens afgørelser kan i disse tilfælde tages op til prøvelse på den følgende ordinære generalforsamling, eller på en ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen udpeger af sin midte en næstformand.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er tilstede.

Bestyrelsens vedtagelser sker ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

   9.  Udvalgene.
Klubben har følgende faste udvalg:
Seniorudvalg.
Juniorudvalg.
Softtennisudvalg.
Festudvalg.
PR-udvalg.
Bane- og klubhusudvalg.

De enkelte udvalg er ansvarlige for, at alle dispositioner i overensstemmelse med klubbens formål og regler samt generalforsamlingens og bestyrelsens vedtagelser.

Udvalgene forelægger deres planer for bestyrelsen, som godkender den endelige sæsonplan.

    10.  Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan af bestyrelsen indkaldes med 8 dages varsel, normalt ved skriftlig henvendelse til alle medlemmerne med angivelse af dagsorden. Endvidere skal indkaldelser til ekstraordinær generalforsamling ske med mindst 14 dages varsel, hvis mindst 25 aktive medlemmer fremsætter en motiveret anmodning herom.

    11.   Regnskab.
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal inden generalforsamlingen revideres og godkendes af 2 revisorer.

    12.   Klubbens opløsning.
Klubben kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede, og hvor der er mindst 4/5 majoritet for denne beslutning. Opnås det ikke, men dog mindst halvdelen af medlemmerne ønsker opløsning, indkaldes der med 8 dages varsel til ny ekstraordinær generalforsamling, for hvilken beslutning kan træffes ved simpelt flertal.

I tilfælde af oplysning af klubben, skal klubbens midler gå til et sportligt formål.

Til ændring af denne paragraf kræves samme beslutninger, som ved opløsning af klubben.

Lovene er vedtaget på generalforsamling, senest ændret den 9. marts 1995.